“Caring Company” worden?

Aantoonbaar goed werkgeverschap

Het certificaat Caring Company helpt werkgevers invulling te geven aan een hanteerbaar verzuimbeleid als basis voor maatwerkbegeleiding. Het maakt werkgeverschap bij kanker concreet en toetsbaar. Veel belangrijker nog: op de dag dat een medewerker aan jouw bureau staat met slecht nieuws, weet je wat je te doen staat.

Hoe gaat het in zijn werk?
In een startgesprek maken wij samen met jou een scan van de uitgangssituatie in jouw organisatie. Aansluitend formuleren we gezamenlijk een gewenst plan van aanpak: wat is goed, wat kan beter en hoe kun je dit integreren in het personeelsbeleid?

Stappenplan:

Het certificaat bestaat uit een aantal treden die je doorloopt.

Instaptrede: Verkenning
Het management verkent het onderwerp kanker & werk en bepaalt of het aandacht krijgt binnen de organisatie.

Trede 1 : Awareness & Ambitie
Jouw organisatie exploreert op welke wijze het onderwerp wordt geagendeerd. Er wordt een nulmeting uitgevoerd en je formuleert ambities voor de uitrol, verbetering en implementatie van het thema kanker & werk in het verzuimbeleid.

Trede 2: Betrokken en Beheerst
Jouw verzuimbeleid is aangepast voor kanker & werk. De organisatie is voorgelicht over beleid en werkwijze. Leidinggevenden en ondersteunende functionarissen zijn getraind.

Trede 3 : Caring Company
Zorg voor medewerkers met kanker is volledig geïntegreerd en geborgd in het verzuimbeleid. Met eventuele ervaringen uit de praktijk is het beleid verder verfijnd. Het verzuimbeleid is toetsbaar. Je deelt jouw expertise op het vlak van kanker & werk met andere organisaties.

Praktisch 

Maak een afspraak voor een startgesprek (trede 0) . Wanneer jouw organisatie besluit de eerste trede te bestijgen, organiseren we een nulmeting: We vragen hierbij relevante personen uit jouw organisatie uit te nodigen, zoals personeelsadviseurs, de bedrijfsarts, leidinggevenden en werknemers die ervaring met de ziekte hebben. Na deze sessie(s) brengen wij een rapportage uit: een plan van aanpak voor het (verder) inrichten van het verzuimbeleid met betrekking tot kanker. Op basis van dit plan van aanpak verwoordt jouw organisatie haar ambities. Dit is het startpunt voor het verzuimbeleid bij kanker op het werk.